ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAPIN HOUSE AE» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Στ. Γονατά 4), με ΑΦΜ 094532890, ΓΕΜΗ 084918702000, (εφεξής χάριν συντομίας LAPIN), διεξάγει κλήρωση –προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη διάθεση δώρου ή δώρων σε τυχερό ή τυχερούς νικητές.

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο της Κλήρωσης

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.

2. Από το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της LAPIN ΑΕ και της ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. -ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΟΕ, οι σύζυγοι αυτών και συγγενείς εκ αίματός ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

3. Αντικείμενο - δώρo της κλήρωσης είναι ένα (1) είδος επιλογής του τυχερού από τη συλλογή Axiss Fix Air της εταιρίας Maxi Cosi διαθέσιμη στο link (https://www.lapinkids.com/el/products/%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85-axissfix-air-nomad-black?option_variant_id=1), για έναν (1) τυχερό. Το δώρο είναι αυστηρά προσωπικό. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί δύο φορές νικητής.

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

1. Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών για την κλήρωση ορίζεται έως τις 30-4-18 ώρα 23:59.

2. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένoi στη διεύθυνση https://www.facebook.com/LapinHouse/ ήτοι μέσω αλληλεπίδρασης με ανάρτηση (post) στη σελίδα (page) της LAPIN στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δεν γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα. Το λογισμικό θα παύσει την αποδοχή δηλώσεων συμμετοχής αυτόματα στην ως άνω προκαθορισμένη λήξη της διάρκειας του χρόνου υποβολής.

3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται, ήτοι (α) ονοματεπώνυμο και (β) διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email μόνο με λατινικούς χαρακτήρες).

4. Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων, ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δεδομένα με σχετική εντολή (κλικ), εκτελώντας ταυτόχρονα εντολές like & share που καταχωρούνται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και κάθε συμμετέχων καταγράφεται με τα ως άνω στοιχεία που έχει ο ίδιος δηλώσει και οι εγγραφές δεν είναι γνωστός σε κανέναν μέχρι και την εκτέλεση της κλήρωσης. Η αλληλεπίδραση της καταχώρησης των εντολών like & share είναι αποδεκτή από το συμμετέχοντα, που γνωρίζει καλώς ότι ενδέχεται να επέλθουν δημόσιες μεταβολές – αναρτήσεις από και στο προφίλ που διατηρεί σε διασυνδεδεμένο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης.

5. Η μη ορθή αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του email και της διεύθυνσης κατοικίας καθιστά τη συμμετοχή ελαττωματική και σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης του νικητή η κλήρωση θα επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία, τόπο και χρόνο που θα ανακοινώνεται σχετικά.

6. H LAPIN έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει –αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής. Η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης email και μόνον δεν συνιστά επαρκή τρόπο ταυτοποίησης του συμμετέχοντα.

7. Το λογισμικό έχει μόνο τη δυνατότητα να αποτρέπει εσφαλμένο τρόπο αναγραφής email διευθύνσεων (εξακρίβωση δομής λεξη@λέξη.κατάληξη_ονόματος_χώρου) και δεν είναι διασυνδεδεμένο με οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, ούτε υφίσταται δυνατότητα ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, ή άλλως πώς. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς καιορθής εισαγωγής των δεδομένων που θα του επιτρέψουν αν είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.

8. Η παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων οφείλει προ της υποβολής της συμμετοχής να αποδεχθεί πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.

9. Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από την ενεργοποίηση της επιλογής (click wrap conrtact) αποδοχής με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.

10. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης.

Γ. Κόστος Συμμετοχής

1. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η LAPIN δε ζητά οιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της LAPIN πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.

2. Ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση και σε κάθε περίπτωση η LAPIN δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της Κλήρωσης –Παραλαβή του Δώρου

1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 1-5-2018 στα γραφεία της GENERATIONY στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Αγίας Τριάδος 36), ώρα 10:30 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο, στη σελίδα της LAPIN στο κοινωνικό δίκτυο Facebook που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.facebook.com/LapinHouse/. Εν προκειμένω θα λάβουν χώρα δύο αυτοτελείς κληρώσεις. Ο νικητής της πρώτης κλήρωσης θα αφαιρεθεί από τους υποψηφίους της δεύτερης.

2. Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό αναρτημένο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.miniwebtool.com/random-name-picker/, την ως άνω ημέρα και ώρα. Προ της διενέργειας της κλήρωσης, αποκαλύπτονται από το λογισμικό εισαγωγής των συμμετοχών τα ονοματεπώνυμα και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες Στη συνέχεια ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης που αποτελεί αλγόριθμό τυχαίας επιλογής ενός ονοματεπώνυμου χωρίς καμία μεσολάβηση –επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Κατά την εκτέλεσή του επιλέγει έναν (1) νικητήριο ονοματεπώνυμο που αντιστοιχεί σε έναν (1) νικητή.

3. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η LAPIN διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας το νικητή από τη δεύτερη κλήρωση, ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα, στον ίδιο τόπο, για την επανάληψη της διαδικασίας.


4. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται, ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου -δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση http://www.miniwebtool.com/about/terms-and-disclaimer/, σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή -δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.

5. Η ως άνω διαδικασία οπτικοποιείται σε οθόνη και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται εντός 60λεπτών από την ολοκλήρωσή της. Μαζί με το νικητή ανακοινώνεται και 1 επιλαχών σε κάθε κλήρωση σε περίπτωση που σύμφωνα με τα κατωτέρω ο νικητής αρνηθεί ή δεν προσέλθει να παραλάβει το δώρο του.

6. Η LAPIN ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης και αποστέλλει αμέσως μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση email που έχει καταχωρήσει ο νικητής κατά τη δήλωση συμμετοχής του για να τον ενημερώσει σχετικά.

7. Ο νικητής μπορεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών να ζητήσει να παραλάβει το δώρο του από τη LAPIN. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλείται ο πρώτος επιλαχών, που θα πρέπει να παραλάβει το δώρο με την ίδια διαδικασία εντός 7 επίσης ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του. Η παράδοση του δώρου θα λάβει χώρα αναλόγως της διαθεσιμότητας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 60 ημερολογιακές ημέρες από την αίτηση παραλαβής του δώρου.

8. Οι νικητές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο τους. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι επιλαχόντες. Αν ουδείς τελικά παραλάβει, επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία από την αρχή σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η LAPIN, έχοντας εξαιρέσει από την κλήρωση τον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

9. Η LAPIN έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.) Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής ήδη από σήμερα δίδει τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στην LAPIN, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 24 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή.

 

Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Η LAPIN στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

 

2. Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την LAPIN νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ και ο Ν.3471/2006, όπως σήμερα τροποποιημένοι ισχύουν και όπως έχουν ερμηνευτεί ή και εξειδικευτεί οι εφαρμοζόμενες σχετικές διατάξεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την κανονιστικής ισχύος Οδηγία 2/2011 μεαριθμό πρωτ.Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011, για την “Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του Ν.3471/2006”.

3. Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την LAPIN και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Η LAPIN, μόνο κατόπιν εξασφάλισης της ειδικής και χωριστής ειδικής συναίνεσης των υποκειμένων, δικαιούται να αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες, να προσκαλέσει αυτούς σε ηλεκτρονική διασύνδεση οποιοδήποτε είδους σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει να πράττει όλα όσα ο νόμος και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της επιτρέπουν, καθώς απόκτησε τα δεδομένα αυτά με τη βούληση και συναίνεση των συμμετεχόντων υποκειμένων.

4. Τα υποκείμενα –συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του ΓΚΠΔ αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της LAPIN και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

5. Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους συμμετέχοντες, στη διεύθυνση email που δήλωσε έκαστος κατά την υποβολή της συμμετοχής στην κλήρωση και αποτελεί την ελάχιστη επικοινωνία για την πραγμάτωση τς συμμετοχής στην κλήρωση.

6. O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση –φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος.

7. Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής –υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.

 

8. Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης –περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα –επίπεδο προστασίας.

9. Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.

10. Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή συγκατατεθεί προς τούτο και η LAPIN ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά IP Διεύθυνση) μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

1. Η ιστοσελίδα στην οποία είναι αναρτημένη η παρουσίαση της κλήρωσης και η φόρμα υποβολής στοιχείων για τη διαδικασία της κλήρωσης, καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η LAPIN δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α)την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β)το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.

2. Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών -συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η LAPIN γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η LAPIN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.

3. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου της κλήρωσης, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση -διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της. Σε κάθε περίπτωση η LAPIN είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την LAPIN δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.

4. Η LAPIN διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η LAPIN δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά τα δώρα με ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ..

5. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία –εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/ 2010, όπως όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά τον χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.

6. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

7. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: +30210 8003162, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00πμ έως τις 18:00μμ.

 

ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ!

{{item.brand}}
{{item.title}}
{{item.discounted_price}}
{{toggleGiftListBarDisplayText()}}
Έχετε επιλέξει {{activeGiftListItemsCount}} προιόντα στη λίστα
{{shareText()}}

Η λίστα σας είναι άδεια. Πλοηγηθείτε στις κατηγορίες προϊόντων και προσθέστε τα προϊόντα που επιθυμείτε στην λίστα!

{{item.title}}
×
back to top